Quines són les necessitats d ' informació critiques /o prioritàries?Quines són les situacions prioritàries en què la informació és requerida?
Les prioritats estan ben establertes?


Els seus processos utilitzats els permet utilitzar la informació de manera eficient o deficient?


Sap on es troba la seva informació que afegeixi valor als seus objectius organitzatius?


Té ben localitzat on s’ emmagatzeme la informació?


Hi ha duplicitats?


Els formats en els que es desa la informació són correctes?


Els sistemes d’emmagatzematge són òptims?


Hi ha un responsable de crear i gestionar la informació?


Tenen detectades les tecnologies i els sistemes de informació que influeixen en els fluxos de informació?


Esta localitzada la informació susceptible de ser compartida per a tota la organització?


Hi ha mecanismes per a compartir la informació per a tota la organització tant a nivell intern com extern?


La informació es categoritza?


Hi ha personal encarregat de rebre, enviar i tramitar la informació?


Definiu la informació en temes qualitatius i de valor:
Exhaustividad Disponibilidad Actualización Relevancia Presentación Precisión
Definiu la informació en temes qualitatius i de valor:
Exhaustividad Disponibilidad Actualización Relevancia Presentación Precisión
Definiu la informació en temes qualitatius i de valor:
Exhaustividad Disponibilidad Actualización Relevancia Presentación Precisión
Definiu la informació en temes qualitatius i de valor:
Exhaustividad Disponibilidad Actualización Relevancia Presentación Precisión
Definiu la informació en temes qualitatius i de valor:
Exhaustividad Disponibilidad Actualización Relevancia Presentación Precisión
Definiu la informació en temes qualitatius i de valor:
Exhaustividad Disponibilidad Actualización Relevancia Presentación Precisión
Hi ha definides les millors pràctiques de l’organització en matèria de gestió de la informació?


En l’àmbit legal la informació que es posseeix i gestiona compleix els requeriments que exigeix la Llei?


Des del punt de vista de la seguretat, la informació compleix els requeriments exigits?


Coneix els processos claus de negoci i els fluxos de la informació i coneixement?


Aquest processos claus de negoci i fluxos de la informació i coneixement son compartits, actius i coneguts per a tota la organització?


Hi ha llacunes i solapaments de la informació?


Es tenen localitzades les llacunes i solapaments de la informació?


Tenen clar que tota la informació pot aportar més valor?


Saben on poden millorar l’eficiència dels processos organitzatiu?